Uncategorized

TALADH NA MNATHA SITHE

Leaspagan beag odhar thu,

Beiridh bo an nuallain;

Nuallan na bo Muilich thu,

M’ anam agus m’ aighear thu!

Cha ‘n ann & shlol Chuinn thu,

Siol a’s docha leinn thu

Siol Leoid nan long ‘s nan luireach o Lochlann

Do dhuthchas fa’in duit.

Fire I faire! cha tu laogh

Na seann bh’a crionaidh;

Fire! faire! cha tu minnean

‘Rug a’ mhiseach.

Fire! faire! ged nach tu sud,

Fire! faire! ‘s tu mo laogh-sa.

Firein, firein, obh! obh!

Na cluinneam do bhron,

Gun toll air do bhroig;

Gu ‘n do bhioraich do shron

Cho glas ris na neoil.

Firein, firein, a bh’ ann,

Ghabh mo bhuinneag ort an t-a’m,

‘Nuair a bha sneachd air a’ chrann,

‘Nuair a bha do mhuime dall,

‘S ‘n uair a bha ‘n cuileann gun cheann.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s